Дискусии
Could not compile stylesheet for simplistic. Using last compiled stylesheet.
0
 

(Автори: Ангел Марчев 1.0, Ангел Марчев 2.0)


Както знаете нашата ГОЛЯМА МИСИЯ е да променяме Светът, в който живеем със средствата на образованието. Затова учим, затова преподаваме, затова координираме дейността си с хиляди такива като нас по света.

Нашата СРЕДНА МИСИЯ (която е малка част от много по-обхватен световен процес) е да се осигури цялостно преустройство на образователната система на основата на игровизация и активни методи за обучение. Затова учим/преподаваме дисциплини като 'Делови игри в управлението' и 'Управленски игри и симулации'. Затова игровизираме постоянно всички други учебни дисциплини и човешки дейности.

В настоящия период нашата непосредствена МАЛКА МИСИЯ (която е мъничка частица от много по-широко движение, включващо стотици университети и хиляди преподаватели) е да се осигури свободен достъп до качествени учебни материали за всеки, който желае, може да се формулира така:

 

ОСИГУРЯВАНЕ НА:

•СВОБОДЕН ДОСТЪП до качествени учебни материали:

•за ВСЕКИ, който желае,

•от ВСЯКА точка на света,

•по ВСЯКО време на денонощието,

•по ВСИЧКИ мислими теми –

БЕЗПЛАТНО, БЕЗВЪЗМЕЗДНО, БЕЗУСЛОВНО!

 

В изпълнението на тази малка мисийка, следва да се включат колкото се може по-вече преподаватели и студенти и именно затова всички наши студенти, по всички наши дисциплини, имат едно постоянно задавано задание, обобщено наречено 'ЗАДАНИЕ ЗА ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ' (т. е. събиране и включване в употреба на образователни материали, вече намиращи се на различни адреси в интернет). То ще/се задава като стандартно, догонващо, драпащо или НЛО задание :). Във всички таблици с точки по всички дисциплини имам вече задължителна колонка с антетка 'ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ'.

И така през настоящия семестър студентите имат задание за извън аудиторна работа, както следва: 

 

Част А. ЗАДАНИЕ ЗА ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ НА СЪЩЕСТВУВАЩИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ РЕСУРСИ (анотирани линкове по избрана тема от учебната програма на изучаваната дисциплина).

Част Б. ЗАДАНИЕ ПО ИЗБОР (специфично за всяка изучавана дисциплина).

 ============================================================================

ЗАБЕЛЕЖКА: ЦВЕТНА МАРКИРОВКА ВЪРХУ ДАДЕН ТЕКСТ ОЗНАЧАВА, ЧЕ НЕ Е ОКОНЧАТЕЛНА ВЕРСИЯ И СКОРО ЩЕ БЪДЕ ПОДОБРЕН, УТОЧНЕН, ПРОМЕНЕН, ДОБАВЕН И ПР.

Част А. ЗАДАНИЕ ЗА ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ НА СЪЩЕСТВУВАЩИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ РЕСУРСИ (анотирани линкове по избрана тема от учебната програма на изучаваната дисциплина).

(Виж също и: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1xFsCJjAuFarHc40dsc-csp4k4LN3yJhMLFJRRDDN2nY/edit#gid=2136704509  )

 

01. Заданието е индивидуално.

02. Вашата задача е да откриете и анотирате от 20 до 25 полезни за учебния процес линкове (записи) на учебни материали по избрана тема. Въведете повече от 20, поради възможността някои да се окажат дублирани или неправилно попълнени.

03. Линковете могат да бъдат с разнообразен характер – интересни книги, достъпни онлайн; научни и научно популярни статии онлайн; подходящи блогове; тематични уебсайтове; сайтове на научни списания с онлайн достъпни статии; видео материали; тестове; уроци; онлайн интерактивни курсове; презентации; идеи за активни занятия и/или обучителни игри и т. н.

04. Оценява се съответствието на съдържанието на линка с изучавания учебен материал (полезност за учебния процес), а също така точността и яснотата на резюмето.

05. За всеки линк трябва да има:

- Точен URL адрес.

- Кратко резюме за съдържанието му на български език (до 10 ключови фрази, разделени с ; /точка и запетая/). Първата фраза трябва да описва вида на линка (например: 10 мин. видео; 16 стр. статия; …). Резюмето трябва да позволява на читателя да си състави представа за съдържанието на линка и да реши дали да се запознава с него. 

- Кратко резюме за съдържанието на линка на английски език (по-същия начин).

06. За да регистрирате тема за заданието отидете на този линк:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1xFsCJjAuFarHc40dsc-csp4k4LN3yJhMLFJRRDDN2nY/edit?pli=1#gid=2136704509

07. След това отворете страницата на изучаваната от вас дисциплина, изберете тема и впишете факултетния номер и името си в колоната срещу избраната тема. Не може да пишете по заета тема. Може да сменяте избрана от вас тема, като махнете името си от заетата от вас и напишете името си срещу новата тема.

08. Страниците за дисциплините са както следва:

 МПУ – „Моделиране и прогнозиране в управлението“, бакалаври, 4-ти курс, БА

ФМУ – „Финансови модели в управлението“, магистри, МБА

ФП-ДИ – „Проектно финансиране (делови игри)“ за магистри по „Международни финанси и банково дело“

ФПИ/ББО – „Финансови пазари и инструменти“ за бакалаври, 3-ти курс, БА и „Борси и борсови операции“ за бакалаври, 4-ти курс, ЦИУН на БСУ

ДИУ – „Делови игри в управлението“ за бакалаври, 3-ти курс, БА

УИС – „Управленски игри и симулации“, магистри, МБА и всички видове магистри в ЦИУН на БСУ

ПИ-ДИ – „Портфейлни инвестиции (делови игри)“ за магистри по „Международни финанси и банково дело“

ИЗПИТ – „Конспект за държавен изпит“, бакалаври, 4-ти курс, БА

ФУТ/ТРАН – „Futurology, transhumanism, longevity” само за ценители

Мин.год. – архив на теми от предишни години

09. Подбраните от вас линкове изпращайте чрез попълване на стандартна форма (за всеки линк по отделно), която се намира на адрес:

https://docs.google.com/forms/d/17an7d9Uf2ertHkPrNBwz9TloKZLuiVO3ouvN48yZESA/edit

10. По такъв начин се попълва база данни с анотирани линкове, които после могат да се сортират и подреждат по автор, по тема, да се издирват дублирани линкове и пр.

11. При попълване на полетата ‘’фак. номер’”, “име”, “код”,“индекс” и “тема”, копирайте (а не изписвайте), за да са еднакви във всички ваши форми. Това ще намали броя на грешките от въвеждане.

12. Избягвайте следните често появяващи се грешки при въвеждане на линковете (формите):

- Не въвеждайте ненаименовани записи (без посочени фак. номер и име). Такъв запис ще се смеси с хиляди други и няма начин да се зачетат точки на автора му.

- Не въвеждайте наименовани, но празни, или частично попълнени записи. Такъв запис не носи точки, но затруднява поддръжката на базата от линкове.

- Не въвеждайте записи (линкове), дублиращи вече въведени (доколкото е възможно). В случай на дублиране, точки се зачитат на първия по време (Пръв по време - пръв по право). За това проверявайте в базата въведени линкове на адрес:

 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1EY79Q-v-ru6yx-ez4UtEWAiN_QauT5fG4W8r4p920eo/edit#gid=1278424441

- не допускайте паразитни символи в URL адреса. Например: ' стр.2 - 3) http:// ....' вместо: 'http:// ....'

- Не въвеждайте неработещи и непроверени линкове. При оценката те ще бъдат игнорирани и изтрити от базата данни.

- В текста на резюметата не включвайте невидими контролни символи (Enter, Line feed, New line, ... ,чертички за сричков пренос и пр.). Текста на резюмето трябва да е в плаващ формат (да се разполага на един - единствен ред) и да съдържа само видими символи.

- Без паразитни изрази в резюметата. Например: '.. това е към въпрос 34 ...'. За по-голяма експресивност на резюмето, използвайте поредица от ключови фрази (разделени с ;), вместо с цели изречения.

- Първата фраза трябва да описва вида на материала. Например: 15 мин. видео; учебна игра; тест за самопроверка; и т. н.

- Не използвайте автоматичен превод. Обикновено се получава словесен батак без смисъл.

- Внимавайте при превода на професионалния жаргон. Например 'volatility' не е 'летливост на финансовите пазари.

- Предпочитайте източници на английски език. Това е така, защото: основната част от качествените учебни материали в интернет са на английски; значителна (и нарастваща) част от студентите ни се обучават на английски; всички термини в управлението трябва да се знаят и на английски.

=================================================================== 

ЗАБЕЛЕЖКА: ЦВЕТНА МАРКИРОВКА ВЪРХУ ДАДЕН ТЕКСТ ОЗНАЧАВА, ЧЕ НЕ Е ОКОНЧАТЕЛНА ВЕРСИЯ И СКОРО ЩЕ БЪДЕ ПОДОБРЕН, УТОЧНЕН, ПРОМЕНЕН, ДОБАВЕН И ПР.

Част Б. ЗАДАНИЕ ПО ИЗБОР (специфично за всяка изучавана дисциплина).

01. Има няколко типа възможни задания, като всеки студент си избира един тип задание и една тема в рамките на този тип, която разработва индивидуално. При определени случаи може да се работи в малък екип, след като е обсъдено заданието с преподавател и е уточнена сложността на заданието, така че тя да е приблизително еднаква средно на човек.  Броят на възможните заданията за избор и техните видове ще нараства (вкл. в най-близко бъдеще).

02. След като изберете задание и изясните всичко необходимо за него, се запишете в таблицата със заданията като впишете факултетен номер и името си в съответните колони срещу избраната тема. Не може да се запишете по заета тема. Може да сменяте избрана от вас тема, като махнете името си от заетата от вас и напишете името си срещу новата тема.

03. Ако имате други подходящи предложения - пишете ни за съгласуване на:

angel_marchev @ yahoo.co.uk .

04. Предварително прочетете и усвоете инструкциите по-долу.

06. Инструкции за заданията по дисциплини може да намерите както следва:

 

 МПУ – „Моделиране и прогнозиране в управлението“, бакалаври, 4-ти курс, БА

…………….недовършено засега

 

ФМУ – „Финансови модели в управлението“, магистри, МБА

…………….недовършено засега……………. 

 

ПФ-ДИ – „Проектно финансиране (делови игри)“ за магистри по „Международни финанси и банково дело“

…………….недовършено засега…………….

 

 ФПИ/ББО – „Финансови пазари и инструменти“ за бакалаври, 3-ти курс, БА и „Борси и борсови операции“ за бакалаври, 4-ти курс, ЦИУН на БСУ

…………….недовършено засега……………. 

 

ДИУ – „Делови игри в управлението“ за бакалаври, 3-ти курс, БА

…………….недовършено засега…………….

 

 УИС – „Управленски игри и симулации“, магистри, МБА и всички видове магистри в ЦИУН на БСУ

…………….недовършено засега…………….

 

 ПИ-ДИ – „Портфейлни инвестиции (делови игри)“ за магистри по „Международни финанси и банково дело“

…………….недовършено засега…………….

 

 

 ФУТ/ТРАН – „Futurology, transhumanism, longevity” за ценители

…………….недовършено засега…………….

 

 Мин.год. – архив на теми от предишни години

…………….недовършено засега…………….
Read full article

Отговори (0)
  • Няма отговори за тази дискусия
Вашият отговор