Съобщения
Ангел Марчев, мл.

Ангел Марчев, мл.

Четвъртък, 05 Декември 2019 14:51

Основи на управлението

 

График на лекциите и упражненията... (вижте и точките до момента )

 

Учебни материали:

Неизбежния преход от схоластицизъм към игровизация

Еволюция на управленската мисъл

Лекционни записки по Организационна теория на управлението

Обща теория на системите

Кибернетика

Обща теория на ситемите и кибернетика (HTML)

УикиБА

База данни с образователни линкове

Loopy заданиесъздате структура на реална система с обратни връзки (всички пояснителни текстове и имена и факултетен номер да са написани в самия файл) на адрес: https://ncase.me/loopy/v1.1/ . Предайте loopy файла тук: http://bit.ly/predavane

 

Семантична мрежа: Всичко за заданието четете тук ....

Четвъртък, 05 Декември 2019 14:38

Principles of management

The Schedule... (where you also could check the points so far)

 

Download the textbook: \"MANAGEMENT\" (Aldag, Stearns) here...

Some instructions on the textbook here...

Principles of management - Evolution of management thought...

Quantitative management, System theory & Cybernetics...

NRDA Assignment: Normative reasoning decision approach...

Loopy Assignment: create a structure of a real feedback system (with all necessary descriptions and student name and fac. number in-line) in the site: https://ncase.me/loopy/v1.1/ and deliver it as a file here: http://bit.ly/predavane

Semantic network Assignment: For all information about the assignment check here ....

QuickQuiz Assignment: To solve this assignment, go to https://forms.gle/XNt1ccG94pBZkVkN6 

 

 

Понеделник, 26 Септември 2016 20:03

Important messages on "Principles of management" Unpublished

 
The Schedule...

Points so far... (will be updated until KNIJKOV DAY... )
 
Download the textbook: "MANAGEMENT" (Aldag, Stearns) here...
Some instructions on the textbook here...
Principles of management - Evolution of management thought...
Quantitative management, System theory & Cybernetics...
Normative reasoning decision approach...

 

Stock Control Game... Information on marking in Principles of management. Introductory lecture for the course. Assignment - write a report on your game. (see everything about the game here...)

You could see the results from "Stock Control" game here... (also very useful data for every team strategy for making your report)

Delivering the reports on Stock Control Game. DEADLINE FOR DELIVERY is 08 Oct., 19:00 here... 

You should deliver THE QUEST until 09 Oct. 2019 , http://bit.ly/predavane

 

Semantic network Assignment

Complying with all midterm deadlines, so that the team progress is visible, gives you additional points.

For all information about the assignment check here ....)

 1. (Week 0) Registration of teams (3 or 4 students) and choice of initial keyword. Deadline for registration is 15 October, Register here ...

2. (Week 1) Concept of the Semantic Web. Selection of logically related keywords and making graphic diagram of connections among them. Deadline to upload graphical project is 21 October, Upload the image here ...

3. (Week 1) First computer version of a working website for each keyword on a separate page and working semantic links between them. Deadline to upload some working website is 23 October, Upload the archived files here ...

4. (Week 2) First version semantic network. Full working version of the Semantic Web in one language - including appropriate definitions for each word and working connections matching the graphic scheme. Deadline to upload first draft version of the Semantic network is 27 October, Upload the archived files here ...

5. (Week 2 to week 3) A second version of the Semantic Web. Full working version of the semantic network in two languages, with all the necessary links between words and improved definitions. Deadline to upload some improved version of the Semantic network is 31 October, Upload the archived files here ...

6. (Week 3) Finalized semantic networks. Final shaping and "beautification" of semantic networks, adding technical features, graphics, videos and quotes. Testing of the finished networks in a computer room. Final deadline to upload the completed Semantic network is 5 November, Upload the archived files here ...

 

(Автори: Ангел Марчев 1.0, Ангел Марчев 2.0)

Както знаете нашата ГОЛЯМА МИСИЯ е да променяме Светът, в който живеем със средствата на образованието. Затова учим, затова преподаваме, затова координираме дейността си с хиляди такива като нас по света.

Нашата СРЕДНА МИСИЯ (която е малка част от много по-обхватен световен процес) е да се осигури цялостно преустройство на образователната система на основата на игровизация и активни методи за обучение. Затова учим/преподаваме дисциплини като 'Делови игри в управлението' и 'Управленски игри и симулации'. Затова игровизираме постоянно всички други учебни дисциплини и човешки дейности.

В настоящия период нашата непосредствена МАЛКА МИСИЯ (която е мъничка частица от много по-широко движение, включващо стотици университети и хиляди преподаватели) е да се осигури свободен достъп до качествени учебни материали за всеки, който желае, може да се формулира така:

 

ОСИГУРЯВАНЕ НА:

•СВОБОДЕН ДОСТЪП до качествени учебни материали:

•за ВСЕКИ, който желае,

•от ВСЯКА точка на света,

•по ВСЯКО време на денонощието,

•по ВСИЧКИ мислими теми –

БЕЗПЛАТНО, БЕЗВЪЗМЕЗДНО, БЕЗУСЛОВНО!

 

В изпълнението на тази малка мисийка, следва да се включат колкото се може по-вече преподаватели и студенти и именно затова всички наши студенти, по всички наши дисциплини, имат едно постоянно задавано задание, обобщено наречено 'ЗАДАНИЕ ЗА ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ' (т. е. събиране и включване в употреба на образователни материали, вече намиращи се на различни адреси в интернет). То ще/се задава като стандартно, догонващо, драпащо или НЛО задание :). Във всички таблици с точки по всички дисциплини имам вече задължителна колонка с антетка 'ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ'.

И така през настоящия семестър студентите имат задание за извън аудиторна работа, както следва: 

 

Част А. ЗАДАНИЕ ЗА ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ НА СЪЩЕСТВУВАЩИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ РЕСУРСИ (анотирани линкове по избрана тема от учебната програма на изучаваната дисциплина).

Част Б. ЗАДАНИЕ ПО ИЗБОР (специфично за всяка изучавана дисциплина).

 ============================================================================

ЗАБЕЛЕЖКА: ЦВЕТНА МАРКИРОВКА ВЪРХУ ДАДЕН ТЕКСТ ОЗНАЧАВА, ЧЕ НЕ Е ОКОНЧАТЕЛНА ВЕРСИЯ И СКОРО ЩЕ БЪДЕ ПОДОБРЕН, УТОЧНЕН, ПРОМЕНЕН, ДОБАВЕН И ПР.

Част А. ЗАДАНИЕ ЗА ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ НА СЪЩЕСТВУВАЩИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ РЕСУРСИ (анотирани линкове по избрана тема от учебната програма на изучаваната дисциплина).

(Виж също и: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1xFsCJjAuFarHc40dsc-csp4k4LN3yJhMLFJRRDDN2nY/edit#gid=2136704509  )

 

01. Заданието е индивидуално.

02. Вашата задача е да откриете и анотирате от 20 до 25 полезни за учебния процес линкове (записи) на учебни материали по избрана тема. Въведете повече от 20, поради възможността някои да се окажат дублирани или неправилно попълнени.

03. Линковете могат да бъдат с разнообразен характер – интересни книги, достъпни онлайн; научни и научно популярни статии онлайн; подходящи блогове; тематични уебсайтове; сайтове на научни списания с онлайн достъпни статии; видео материали; тестове; уроци; онлайн интерактивни курсове; презентации; идеи за активни занятия и/или обучителни игри и т. н.

04. Оценява се съответствието на съдържанието на линка с изучавания учебен материал (полезност за учебния процес), а също така точността и яснотата на резюмето.

05. За всеки линк трябва да има:

- Точен URL адрес.

- Кратко резюме за съдържанието му на български език (до 10 ключови фрази, разделени с ; /точка и запетая/). Първата фраза трябва да описва вида на линка (например: 10 мин. видео; 16 стр. статия; …). Резюмето трябва да позволява на читателя да си състави представа за съдържанието на линка и да реши дали да се запознава с него. 

- Кратко резюме за съдържанието на линка на английски език (по-същия начин).

06. За да регистрирате тема за заданието отидете на този линк:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1xFsCJjAuFarHc40dsc-csp4k4LN3yJhMLFJRRDDN2nY/edit?pli=1#gid=2136704509

07. След това отворете страницата на изучаваната от вас дисциплина, изберете тема и впишете факултетния номер и името си в колоната срещу избраната тема. Не може да пишете по заета тема. Може да сменяте избрана от вас тема, като махнете името си от заетата от вас и напишете името си срещу новата тема.

08. Страниците за дисциплините са както следва:

 МПУ – „Моделиране и прогнозиране в управлението“, бакалаври, 4-ти курс, БА

ФМУ – „Финансови модели в управлението“, магистри, МБА

ФП-ДИ – „Проектно финансиране (делови игри)“ за магистри по „Международни финанси и банково дело“

ФПИ/ББО – „Финансови пазари и инструменти“ за бакалаври, 3-ти курс, БА и „Борси и борсови операции“ за бакалаври, 4-ти курс, ЦИУН на БСУ

ДИУ – „Делови игри в управлението“ за бакалаври, 3-ти курс, БА

УИС – „Управленски игри и симулации“, магистри, МБА и всички видове магистри в ЦИУН на БСУ

ПИ-ДИ – „Портфейлни инвестиции (делови игри)“ за магистри по „Международни финанси и банково дело“

ИЗПИТ – „Конспект за държавен изпит“, бакалаври, 4-ти курс, БА

ФУТ/ТРАН – „Futurology, transhumanism, longevity” само за ценители

Мин.год. – архив на теми от предишни години

09. Подбраните от вас линкове изпращайте чрез попълване на стандартна форма (за всеки линк по отделно), която се намира на адрес:

https://docs.google.com/forms/d/17an7d9Uf2ertHkPrNBwz9TloKZLuiVO3ouvN48yZESA/edit

10. По такъв начин се попълва база данни с анотирани линкове, които после могат да се сортират и подреждат по автор, по тема, да се издирват дублирани линкове и пр.

11. При попълване на полетата ‘’фак. номер’”, име”, “код”,индекс и тема, копирайте (а не изписвайте), за да са еднакви във всички ваши форми. Това ще намали броя на грешките от въвеждане.

12. Избягвайте следните често появяващи се грешки при въвеждане на линковете (формите):

- Не въвеждайте ненаименовани записи (без посочени фак. номер и име). Такъв запис ще се смеси с хиляди други и няма начин да се зачетат точки на автора му.

- Не въвеждайте наименовани, но празни, или частично попълнени записи. Такъв запис не носи точки, но затруднява поддръжката на базата от линкове.

- Не въвеждайте записи (линкове), дублиращи вече въведени (доколкото е възможно). В случай на дублиране, точки се зачитат на първия по време (Пръв по време - пръв по право). За това проверявайте в базата въведени линкове на адрес:

 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1EY79Q-v-ru6yx-ez4UtEWAiN_QauT5fG4W8r4p920eo/edit#gid=1278424441

- не допускайте паразитни символи в URL адреса. Например: ' стр.2 - 3) http:// ....' вместо: 'http:// ....'

- Не въвеждайте неработещи и непроверени линкове. При оценката те ще бъдат игнорирани и изтрити от базата данни.

- В текста на резюметата не включвайте невидими контролни символи (Enter, Line feed, New line, ... ,чертички за сричков пренос и пр.). Текста на резюмето трябва да е в плаващ формат (да се разполага на един - единствен ред) и да съдържа само видими символи.

- Без паразитни изрази в резюметата. Например: '.. това е към въпрос 34 ...'. За по-голяма експресивност на резюмето, използвайте поредица от ключови фрази (разделени с ;), вместо с цели изречения.

- Първата фраза трябва да описва вида на материала. Например: 15 мин. видео; учебна игра; тест за самопроверка; и т. н.

- Не използвайте автоматичен превод. Обикновено се получава словесен батак без смисъл.

- Внимавайте при превода на професионалния жаргон. Например 'volatility' не е 'летливост на финансовите пазари.

- Предпочитайте източници на английски език. Това е така, защото: основната част от качествените учебни материали в интернет са на английски; значителна (и нарастваща) част от студентите ни се обучават на английски; всички термини в управлението трябва да се знаят и на английски.

=================================================================== 

ЗАБЕЛЕЖКА: ЦВЕТНА МАРКИРОВКА ВЪРХУ ДАДЕН ТЕКСТ ОЗНАЧАВА, ЧЕ НЕ Е ОКОНЧАТЕЛНА ВЕРСИЯ И СКОРО ЩЕ БЪДЕ ПОДОБРЕН, УТОЧНЕН, ПРОМЕНЕН, ДОБАВЕН И ПР.

Част Б. ЗАДАНИЕ ПО ИЗБОР (специфично за всяка изучавана дисциплина).

01. Има няколко типа възможни задания, като всеки студент си избира един тип задание и една тема в рамките на този тип, която разработва индивидуално. При определени случаи може да се работи в малък екип, след като е обсъдено заданието с преподавател и е уточнена сложността на заданието, така че тя да е приблизително еднаква средно на човек.  Броят на възможните заданията за избор и техните видове ще нараства (вкл. в най-близко бъдеще).

02. След като изберете задание и изясните всичко необходимо за него, се запишете в таблицата със заданията като впишете факултетен номер и името си в съответните колони срещу избраната тема. Не може да се запишете по заета тема. Може да сменяте избрана от вас тема, като махнете името си от заетата от вас и напишете името си срещу новата тема.

03. Ако имате други подходящи предложения - пишете ни за съгласуване на:

angel_marchev @ yahoo.co.uk .

04. Предварително прочетете и усвоете инструкциите по-долу.

06. Инструкции за заданията по дисциплини може да намерите както следва:

 

 МПУ – „Моделиране и прогнозиране в управлението“, бакалаври, 4-ти курс, БА

…………….недовършено засега

 

ФМУ – „Финансови модели в управлението“, магистри, МБА

…………….недовършено засега……………. 

 

ПФ-ДИ – „Проектно финансиране (делови игри)“ за магистри по „Международни финанси и банково дело“

…………….недовършено засега…………….

 

 ФПИ/ББО – „Финансови пазари и инструменти“ за бакалаври, 3-ти курс, БА и „Борси и борсови операции“ за бакалаври, 4-ти курс, ЦИУН на БСУ

…………….недовършено засега……………. 

 

ДИУ – „Делови игри в управлението“ за бакалаври, 3-ти курс, БА

…………….недовършено засега…………….

 

 УИС – „Управленски игри и симулации“, магистри, МБА и всички видове магистри в ЦИУН на БСУ

…………….недовършено засега…………….

 

 ПИ-ДИ – „Портфейлни инвестиции (делови игри)“ за магистри по „Международни финанси и банково дело“

…………….недовършено засега…………….

 

 

 ФУТ/ТРАН – „Futurology, transhumanism, longevity” за ценители

…………….недовършено засега…………….

 

 Мин.год. – архив на теми от предишни години

…………….недовършено засега…………….

 

НЕИЗБЕЖНИЯТ ПРЕХОД ОТ СХОЛАСТИЦИЗЪМ КЪМ ИГРОВИ ПОДХОД

 

доц. д-р Ангел Марчев, гл. ас. д-р Ангел Марчев, мл.

катедра „Управление”, УНСС

 

Резюме: Схоластичният метод на преподаване е част от историята на обучението. Той става все по-неадекватен в бързо променящият се свят и заема все по-малък относителен дял в него. От друга страна играта е най-естественият начин за прехвърляне на имения, знания и квалификации от старото поколение към младото. През историята играта е използвана за все по-усложнавящи се задачи и крайна сметка идва момента играта да се използва за обучение на висши специалисти и ръководители.

 

Abstract: Scholastic method of teaching is part of the history of education.It becomes evermore unadequate in the fast-changing World and fades away. Gaming is the most common way of transferring skills, knowledge and qualification from the older generation to the younger. Throughout history it has been used for evermore demanding tasks and eventually (rather sooner than later) it all came to using games for educating  managers and decision makers.

 

Настоящият доклад е замислен като „Лекция за ЛЕКЦИЯТА и какво следва по-нататък”. В оригиналното си представяне докладът съдържа значителен обем озвучени видео материали (и предполага мултимедийност), които не е възможно да бъдат отразени в отживяващия своето време текстов формат на настоящия сборник. Затова представения писмен материал е по-скоро кратка илюстрована история на водещите образователни парадигми от времето на първите университети до сега, допълнена с мнението на авторите по някои от тенденциите за в бъдеще.

 

 

 

ПИШИ!

През средните векове, институцията запазваща просветата в Европа е било основно Църквата и по-специално манастирите, които като цяло са били дистанцирани (включително и в географски смисъл) от основните центрове на население.

Единствения подход за запазване на знанията, известен към този момент, е било (буквалното) написване на книга. Тази дейност се е извършвала от специално обучени екипи от монаси в големите манастири. И въпреки появата на новите технологии за производството на хартия и за подвързване на том, на един монах, работещ в „скрипториума” е отнемало години да се произведе една ръчно изписана, илюстрована и подвързана книга. На фиг. 1 е отлично пресъздадено работно място, екипирано за копиране и преписване.

 

Фиг. 1: Портрет на Жан Миело в неговия скрипториум, автор Жан Льо Таверние [1, с. 216-217]

Escribano

 

Поради естеството на производството им, книгите са били много скъпи – отнемали са пет, десет или повече човекогодини високо интелектуален за времето си труд за производство на един брой книга (за съпоставка това е сума от порядъка на 200000 -300000 лв. в България днес). Като цяло притежаването на няколко броя книги е било съпоставимо с кралско богатство и съвсем логично първите библиотеки са били кралска собственост.

Икономическият прогрес на градовете в Европа през средните векове се допълва от интелектуалното възраждане в изкуствата, естествените науки и философията. Вече манастирите не са единствения значим културен и просветен център, а нововъзникващите стопански отношения предизвикват необходимостта от институции за просвещение в градовете. Така съвсем логично се появяват новите обществени светски училища, които скоро ще се нарекат университети.

Първите университети още с възникването си срещат проблем: Как да се размножава знанието относително по-бързо и относително по-евтино от известния до сега метод?

Формира се технология за преподаване, наричана понастоящем „схоластичен метод за преподаване” (схоластицизъм, схоластика), доминирал академичното преподаване в средновековните университети в Европа от около 1100–1500 година. Схоластицизмът започва като продължение на килийните училища в християнските манастири, като се постепенно променят някои елементи в него, за да се откликне на зародилите се нужди [2].

Така схоластичните училища имат две основни форми на преподаване. Първата е т. нар. „lectio” преподавателят чете от текст, докато през това време обучаемите записват буквално каквото чуват на листа, които в последствие се подвързват специални персонализирани томове. При никакви обстоятелства не се разрешава задаването на въпроси – студентите седят и пишат в пълна тишина без всякакви „разсейвания”.

Втората форма на преподаване е т. нар. „disputatio”, използвана в две форми – „куестион” и „куадлиберал”. Куестионът се е провеждал, като обучаемите предварително са представяли списък с въпроси, на които, след като бъдат одобрени от преподавателя и той има време да подготви отговори, им се отговаря. Много по-рядко се е провеждал куадлиберал без предварително представени и одобрени въпроси. И в двата случая се преподавателя е отговарял като е налагал своя авторитет чрез цитиране на текстове от съществуващи книги.

В своята картина „Университетски клас” (фиг. 2) Лаурентиус де Волтолина отразява най-съществените моменти и настроения от схоластичния метод на преподаване. Няколко важни момента в картината:

 • лекторът диктува от скъп фолиант или книга;
 • той преди всичко е повторител на знанието изписано пред него и в най-добрия случай е систематизатор на знания, ако е автор на книгата;
 • някои от обучаемите слушат и пишат (първите редове);
 • други обучаеми са закъснели и може би разсейват присъстващите, трети „блеят”; четвърти си приказват; пети направо спят (може би идвайки направо от дискотеката).

Накратко – тогавашната схоластична лекция има всички типични характеристики на една „съвременна” лекция. Командата към обучаемите е „Пиши!”. Тя е съвсем оправдана, а схоластицизмът е правилното решение за обучение при съществуващите технологични условия. Производството на копия от книги става едновременно с преподаването, а производителите на книгите са най-заинтересованите – тези, които после години и десетилетия ще ползват направените копия като единствен източник на знание в качеството си на свещеник, учител или лекар в населено място, без лесен достъп до Знанието и Новостите.

 

Фиг. 2: „Университетски клас”, Лаурентиус де Волтолина (1350s).

Laurentius_de_Voltolina_001

 

ЧЕТИ!

Първите пукнатини на схоластичния метод се появят още с изобретението на един златар от благороден произход Йоханес Гутенберг. Изобретяването на печатарската преса около 1440 година отбелязва въвеждането на книгата в индустриалната ера. Книгата в Европа вече не е уникален информационен източник, изписван и копиран ръчно. Вече може да се говори за публикуване на книга като предприятие, изискващо капитал за инвестиции и пазар за дистрибуция. Разходите за производство на всеки отделен брой книга (в рамките все по-големите тиражи), спадат изключително много. Което от своя страна дава възможност за разширяване на пазара за дистрибуция. Накратко благодарение на печатната преса книжните издания стават повече, по-достъпни и по-евтини.

 

Фиг. 3: Портрет на Йоханес Генсфлайш цур Ладен цум Гутенберг, направен след неговата смърт

Gutenberg

 

Типична печатарска преса е представена на фигура 4. На преден план от дясно работник сваля отпечатаната страница от пресата, а друг омастилява шаблон. Зад тях композиторите подреждат страници за отпечатване. Отляво работници са в процес на отпечатване на следващата страница. Зад тях редакторът контролира качеството на отпечатване. Правят впечатление две неща – наличието на организиран поточен производствен процес и количеството отпечатани вече екземпляри. Технологията на печатарската преса се усъвършенства и става възможно да се отпечатват илюстрации, спомагащи още по-информативното съдържание (виж фиг. 5).

 

Фиг. 4: Печатарска преса от 16ти век в Германия [3]

Pressing-16th_century_small

 

Фиг. 5 Откъс от изданието „Geographia” на Птоломей, отпечатано през 1482 [4]

Cosmographia._-_Norman_B._Leventhal_Map_Center_at_the_BPL

 

Изобретяването на печатарската преса затвърждава и разширява явлението на приложното знание, породено от индустриалната революция, като предоставя първия масов тип стока, първата поточна линия и първото масово производство [5, с. 124]. Благодарение на механизацията на производството на книги, капацитетът на една печатарска преса от времето на Ренесанса достига до 3,600 страници на работен ден [6, с. 67]. За сравнение по времето на Гутенберг двама печатари могат да отпечатат едва 10 страници в час [7, с. 238], а ръчното изписване изработва по една – две [8, с. 12]. Огромно значение за подобряването на производствения капацитет има парния двигател. За онагледяване на производствения прогрес виж фиг.6, таблица 1.

 

Таблица 1. Максимален капацитет за различни преси (страници за 1 час)

 

Ръчни преси

Преси, задвижвани от парен двигател

конструкция

Тип Гутенберг
около 1450

Тип Гутенберг
около 1600

Тип Станхоуп
около 1800

Тип Кьониг
1812

Тип Кьониг
1813

Тип Кьониг
1814

Тип Кьониг
1818

Отпечатани страници за 1 час

10
[7, с. 238]

240
[6, с. 67]

480
[9, с. 80]

800
[9, с. 83]

1,100
[9, с. 87]

2,000
[9, с. 88]

2,400
[9, с. 88]

 

Фиг. 6 Развитие на капацитета на печатарската технология

printing_press_progress

 

Съвсем естествено развитият капацитет води до експоненциален ръст на броя издадени книги. На фиг. 7 е представена оценка на приблизителния брой произведени ръкописни (Manuscripts) и печатни книги (Printed books) в Европа за периода от около 500 г. до около 1800 г.). Като данните не включват Русия и Византия (по-късно Отоманска империя) и авторите [10] считат, че една книга се състои от поне 50 страници. От фигурата ясно проличават три зависимости: на първо място – споменатия вече експоненциален ръст; на второ място – печатните книги превъзхождат ръкописните с няколко порядъка; на трето място – темпът на растеж на печатните книги е съществено по-бърз от този на ръкописните преди него.

 

Фиг. 7. Приблизителен брой произведени ръкописни (Manuscripts) и печатни книги (Printed books) в Европа за периода от около 500 г. до около 1800 г.

European_Output_of_Books_5001800

 

Печатните технологии достигат връхната си точка в нашето съвремие. Годишно излизат милиони заглавия в милиардни сумарни тиражи [виж напр. 11]. В резултат на което за последните 500 години „Чети!” е новата команда към студентите. През времето на ренесанса издаването на книга вече е относително лесна задача, като същевременно броят книги от дадена област на познанието е огромен. Налага се форма на разделение на труда в обучението – едни („преподаватели”) инвестират време да проучват, филтрират и систематизират съществените информационни източници, а други („обучаеми”) да използват полученият информационен синтез от съществуващи източници за да се обучават. Преподавателят влиза в ролята на систематизатор на знания и се счита, че за да може да преподава трябва да има учебник, написан от него систематизиращ фиксиран набор от познания, които трябва да бъдат предадени на обучаемите.

При липсата на възможност за лесно търсене и синтезиране от страна на обучаемите, такова разделение на труда, възникнало през Ренесанса е оправдано. Може да се каже, че след появата на печатните книги схоластицизмът все още е водещата образователна парадигма, макар и силно променен. Преподавателят авторитетно и авторитарно представя на обучаемите и изисква от тях да научат (след като са закупили) „единствено правилния” учебник, представящ единственият вариант на истината. Практиката (през последните 500 години) е дори самият преподавател да организира дистрибуцията на учебниците си, включително и с репресивни към обучаемите методи.

Основните недостатъци на такъв подход са свързани с това, че:

 • обучаемите не биват подтиквани към изследователска инициатива и са разглеждани като производствен продукт, който трябва да премине по поточна линия;
 • след като учебникът съдържа всичко необходимо и той вече е разпространен сред обучаемите, почти не остава смисъл от присъствие на лекции от класически тип, но те въпреки това се считат за основната образователна форма.

 

Фиг. 8 Типична класна стая около 1910 г.

reading_in_class

 

КЛИКНИ!

Само преди 10 години настоящият раздел от текста на би бил убедителен и нещо повече – не би бил написан. Но поради експоненциалното развитие на научно-техническия прогрес, масово приложимите технологии и произлизащите от тях социални ефекти, с всеки изминал времеви период все по-бързо се променя Светът, в който живеем. Исторически тези промени са били относително бавни и незабележими в рамките на един човешки живот. Така хората са останали с грешната представа за стационарност на обкръжаващата среда, докато тя всъщност постепенно е станала турбулентна. Докато през 17 и 18 век няма забележими подобрения на качеството на живот в рамките на съзнателния човешки живот, предизвикани от научните постижения, през 19 век вече хората са свидетели на 2 – 3 големи постижения на цивилизацията в рамките на своя живот. През 20 век хората регулярно изпадат в ситуацията да съпоставят настоящото с миналото състояние на живот, прогрес, удобство и пр.

В това отношение последните 20 години може да се илюстрират с мотото „Живеем в експоненциални времена” [12], а както и с със следващите няколко фигури. На фигура 9 се вижда, че темпът на внедряване на масово приложими технологии, измерени в години до достигане на ¼ от броя на населението на САЩ, експоненциално се ускорява [13, с. 50]. Фигура 10 онагледява закона на Муур, според който изчислителната мощ на компютрите се удвоява на всеки три години [13, с. 67]. Броят на компютрите, включени в интернет расте дори по-бързо (фиг. 11) [14].

 

Фиг. 9 Ускоряване на внедряването на масово приложими технологии (години до достигане на ¼ от броя на населението на САЩ)

MASSuseInventions

 

Фиг. 10. Закон на Муур – увеличение на изчислителната мощ (изчисления в секунда за $1000, отчитайки инфлацията)

MooresLaw

 

Фиг. 11. Компютри, включени в Интернет

InternetHostBackLin

 

В резултат на експоненциалните промени в обкръжаващата среда се променят много социални зависимости, между които и такива, свързани с обучаемите:

1) Бърз оборот на работните места – сегашният 18 годишен ще смени естеството на работата си 10 до 14 пъти преди да навърши 38 годишна възраст [15], а десетте най-търсени професии през 2010 година не са съществували през 2004 [16].

2) Бързо нарастване на новата информация – през 2012 се очаква новата създадена информация да бъде в размер на 4х1019 байта (повече от колкото през предходните 5000 години сумарно), а темпът на нарастване е 100% за две години [17].

3) Бърз темп на обновяване на масовите продукти и пазари – например продажбите на iPhone и iPad представляват 72% от оборота на десетата по пазарна капитализация компания в САЩ, а и двата продукта не са съществували през 2007 година.

Всичко това означава, че към момента се налага обучаемите да бъдат подготвени за професии, които все още не съществуват, да използват технологии, които все още не са измислени, за да решават проблеми, които все още не са формулирани. При положение, че технологическото време за публикуване и отпечатване на нов учебник е по-дълго от времето, за което учебникът ще стане неактуален.

От друга страна налице е лесен достъп до огромен обем информация чрез интернет с възможности за търсене, синтезиране и развиване на информацията. Изобретяването на търсачката Google (заедно с нейните специализирани инструменти) от Лари Пейдж и Сергей Брин (фиг. 12), а както и на Уикипедия от Джими Уелс (фиг. 13), дават значим тласък във образователните възможности в интернет.

 

Фиг. 12: Изобретателите на търсачката Google [18]

page_brin

 

Фиг. 13: Изобретателят на Уикипедия [19]

Jimmy_Wales_July_2010_crop_small

 

Например търсене в Google по ключова дума „management” (фиг. 14) дава над 3 млн. резултата (!), като повечето от първите 300 резултата са съдържат готов учебен и изследователски материал по темата. Но дори да се гледа само в първата страница от резултатите от търсенето, се попада на “Free management library”, където на практика има повече от необходимите материали за всяка точка от всяка учебна програма по всяка дисциплина от учебния план по бизнес администрация. Съдържанието е илюстрирано не само с фигури, но и със звук и картина; обновявано всеки ден; растящо по обем и многообразие.

 

Фиг. 14. Търсене по ключова дума „management” в Google

google_management

 

Друг пример: към момента английската част на Wikipedia съдържа почти 4 млн. статии, а общо статиите на всички 270 езика са около петкратно повече. Това означава че английската част на Wikipedia би била отпечатана в 1685 тома с размерите на томовете на Encyclopedia Britanica (следващата най-голяма англоезична енциклопедия) т.е. съотношението е почти 53:1 в полза на Wikipedia.

 

Фиг. 15 Образна съпоставка между обема на англиската част на Wikipedia и Encyclopedia Britanica [20]

size_of_wikipedia_copy

 

В днешно време обучаемият бързо установява че Истината е многостранна, за да се подготви добре за изискванията на бързо променящия се трудов пазар, трябва да се използват разнообразни източници, да се съпоставят, филтрират и селектират и то по-бързо от променящата се среда. Времето за посещение на лекция (включително и транспортно време за път) е по-добре да бъде инвестирано в четене от интернет. „Кликни!” е новата команда, защото цялото човешко знание е на клик разстояние. Всъщност това което става е, че младото поколение се е адаптира към променилите се условия по-добре от предишните.

При това положение каква е ролята на преподавателя? Сегашните преподаватели цял живот са били систематизатори на информация и вече са вложили огромен труд в написването на най-подходящия според него учебник и изготвяне на система от лекции. В образованието възниква културен сблъсък: „Дигитални студенти, аналогови преподаватели!”, много добре онагледен в [21] и донякъде представен в таблица 2.

 

Таблица 2: Типични цитати от преподавател-схоласт и типични отговори на студенти (съгласно експеримента на Уеш [21])

 

Преподавател – схоласт

Студент от края на 2010те

1

„Младото поколение не чете книги!”

„Прочитам 8 книги годишно и 3600 уеб страници”

2

„Младото поколение не чете моя учебник!”

„Само 26% от заданията ми за четене намирам за полезни”

3

„Младото поколение не пише!”

„Написвам 42 страници текст за учебни задания на семестър и повече от 500 страници е-майли”

4

„Младото поколение е неграмотно! Не спазва граматичните правила!”

Езикът е жива система, която постоянно се развива и това, което сега е граматична грешка е утрешна граматична норма.1

5

„При разработването на заданието не са използвани хартиени източници”

„Всички традиционни информационни източници постепенно се прехвърлят в интернет – или под Публичен лиценз за ползване или като по смисъл пресъздадена уики-статия… Търсенето на необходимата информация в интернет е несъпоставимо по-лесно… Намират се и много полезни аудио и видео материали”.

6

„По време на лекция използват лаптопи за да си водят записки.”

„Нося компютър в час, но главно го използвам за социални мрежи или за да проверявам дали казаното от лектора е вярно”

7

„Младото поколение не може да се фокусира върху една задача!”

„Спя по 7 часа средно на денонощие, гледам телевизия по 1.5 часа, 3.5 часа прекарвам в интернет, слушам музика по 2.5 часа, разговарям по мобилен телефон 2 часа, 3 часа съм в клас, 20 часа се храня, работя по 2 часа, 3 часа уча… Само до тук са общо 26.5 часа – аз съм мултитаскър – налага се да бъда…”

1 Изказано мнение на авторите

 

Днешният обучаем гледа и слуша несравнимо повече, възприема и научава за единица време много повече и все по-малко се нуждае от преппдавател-схоласт за своето обучение. Но (в отговор на поставения въпрос) днешният обучаем се нуждае от насочване и убеждаване за това кои са важните области на познанието в условията на интензивно-информативна среда. Обучението се нуждае от преподавател-мотиватор, който трябва да предизвика интерес към дадената образователна област.

 

ИГРАЙ!

Компютърните играчи са част от едно поколение, определени като Милениалс (от англ. Millennials), родени след 1980 г., за които цифровите технологии, т.е. Интернет, компютърните игри, електронна поща, мобилните телефони и чата са вплетени в почти всички дейности на тяхното ежедневие. Те се характеризират като вещи с компютрите и технологиите. В резултат на това те са и често се наричат Нет поколение (от англ. Net Generation), Геймър поколение (от англ. Gamer Generation) или Цифрово поколение (от англ. Digital Natives), защото са се научили да говорят на езика на цифровите компютри, видео игри и интернет [31, с.1].

До навършване на 21 годишна възраст, типичният представител на сегашното младо поколение е изиграл 10000 часа игри. Това число е интересно по две причини [20]:

1) 10000 часа са равни на хорариумът от прогимназията и гимназията общо, т.е. в тях е инвестирано време като за цяло едно паралелно образование.

2) Според [30, с. 35-69] извършване на една дейност в продължение на 10000 часа преди 21 годишна възраст, прави изпълнителят виртуоз в дейността.

Т.е. към момента, когато младият човек е в етапа на висшето си образование, той е с паралена специалност и виртуоз в нея – но каква е тя? Какво е общото умение, което всички игри изработват? Общото умение е разрешаване на проблеми от различна сложност и с различна степен на структуриране.

Според Джейн МакГонигъл, геймърите получават следните умения и ползи от времето, което отделят на игрите:

 • „Оптимизъм под напрежение” – способност за самомотивация за извършване на задача с разумна възможност за краен успех.
 • „Близка социална структура” – способност да се разчита на партньор, който също като теб да отдели усилия и време за съвместна игра, а както и да се разчита на опонент да спазва предначертания регламент. Тези способности изграждат мрежа от доверие и подобряват комуникацията.
 • „Блаженна продуктивност” – геймърите предпочитат да бъдат предизвиквани непрекъснато за да получават позитивни резултати, отколкото да бездействат.
 • „Епичен контекст” – геймърите харесват наличието на общ сюжет и са вдъхновени от чувството са грандиозна мисия.

На фигура 16 е показан портретът на играч, който е на прага на нещо, наречено „епична победа” (“epic win”). Епичната победа е резултат, който е толкова невероятно позитивен за играча, че изглежда невъзможен преди да бъде постигнат. Epic win е отвъд предела на въображението и когато го постигне, играчът е шокиран от откритието на какво е способен [22]. Това е класическа игрова емоция:

 • усещане за напрежение
 • малко страх
 • интензивна концентрация
 • дълбок фокус върху решаването на действително трудна задача
 • извивките на очите нагоре и около устата са признак на оптимизъм
 • повдигнатите вежди показват изненада

Това е лицето, което е желателно всеки обучаем, решаващ учебни задания да постигне. Лице на човек, който против всички очаквания е на прага да постигне огромен успех.

 

Фиг. 16. Лицето на “Epic win”

epic_win_aneta

 

Сет Прийбач [23] (основател на SCVNGR) нарича явлението игрови слой на Света по аналогия на теорията на Владимир Вернадский за сферите на Земята. Сет Прийбач име предвид слой от игрови влияния и участници в игри, като надграждане на социалната структура от отношения, но така че игровия слой да бъде приемлив и продуктивен в бъдеще.

Към момента средният играч е на 37 години, което не е много повече от средната възраст на населението (тридесет и пет). Хората в тридесетте си години съставляват най-голяма част от играчите, шест пъти по-голям от броя на тийнейджърите, които играят и три пъти по-голям от броя на студенти на възраст между 18 и 22 години [26].

Около 80 % от играчите на онлайн мултиплейър игрите са мъже, въпреки че едно проучване на игри като цяло показва, че над една трета от геймърите са от женски пол [27], [26]. Около 60% от регистрираните потребители са мъже, а 60% от най-активните потребители са жени (или поне използват женски аватари) [28]. Има обаче и някои доказателства, че процентът на жените на някои места може би намалява [29].

Противно на очакванията хората под 18 години играят най-малко (само 22 часа на седмица). С увеличаване на годините броят часове също нараства. Хората над 40 годишна възраст играят около 30 часа на седмица [25, с.993-1018].

Взимайки под внимание данните и демографията за индустрията, се забелязва обратна посока от стереотипа за младите играчи, които не са добре образовани и бедни в икономическо отношение. Играчите в категорията масови мултиплейър игри вероятно са по-близо до средната възраст отколкото до гимназията, повечето са с висше образование и печелят около 25 000 долара годишно, което е над средното за страната [24, с.22].

Джейн МакГонигъл нарича младото поколение геймъри „супер овластени, многообещаващи индивиди”. Точно това е новият тип обучаеми. Всяко следващо поколение е все по-игровизирано, а обучаемите са усвоили идеално езикат и изразните средства на играта. Подходът с най-големи перспективи за бъдещето при образованието е Игровизация, а функцията на преподавателя е организатор на учебно-игровия процес, следящ спазването на установения регламент и създател на високо-информационната среда, необходима при провеждане на всяка учебна игра.

Играта е най-естественият начин за прехвърляне на имения, знания и квалификации от старото поколение към младото. През историята играта е използвана за все по-усложнавящи се задачи и крайна сметка идва момента играта да се използва за обучение на висши специалисти и ръководители.

Бързата проверка в Google за думата „Симулация” връща множество резултати, като приблизително две трети от тях са в смисъла на „психологиеска симулация” (организиран експеримент с поведението на хора в група или индивиди, в контролирани лабораторни условия), а около една трета в смисъла „компътърна симулация” (експеримент с помощта на софтуер, моделиращ определени реални ситуации и сценарии). При играта думата симулация се използва значително и в двата смисъла.

Пълното понятие „игри и симулации” се свързва с набор от подходи и методи за реконструиране на реалистични ситуации, така че подекспериментните лица да получат нова информация от взаимодействието в рамките на експеримент.

Игрите и симулациите са с широко приложение при обучението на висши кадри и специалисти. При всички тях има добре дефинирани характерни черти като: работа в екип, симулационни модели, инструкторски екип, съчетаване на различни педагогически методи, интегриращ характер, компютъризация и интернет.

 

Използвани информационни източници:

1. Bousmanne, B., T. Delcourt, Miniatures flamandes, Bibliothèque nationale de France/Bibliothèque royale de Belgique, 2012, ISBN 9782717724998

2. Marone, S. P., "Medieval philosophy in context", The Cambridge Companion to Medieval Philosophy, Cambridge University Press, Cambridge, 2003

3. Tolnai korabeli kép alapján (Gottfried- Történelmi krónika), Tolnai világtörténelme, Ujkor, 1908, Унгария

4. Ptolemy, C., „Geographia”, Lienhart Holle, 16 July 1482

5. McLuhan, M., The Gutenberg Galaxy: The Making of Typographic Man (1st ed.), University of Toronto Press, 1962, ISBN 978-0-8020-6041-9

6. Wolf, H. J.,Geschichte der Druckpressen (1st ed.), Frankfurt/Main: Interprint, 1974

7. Pollak, M., “The Performance of the Wooden Printing Press.” The Library Quarterly 42.2, 1972, стр. 218-264

8. Ch'on Hye-bong, "Typography in Korea", Koreana, Vol. 7, No. 2, 1993, стр. 10–19

9. Bolza, H., "Friedrich Koenig und die Erfindung der Druckmaschine", Technikgeschichte 34 (1), 1967, стр. 79–89

10. Buringh, E., v. Zanden, J. Luiten, "Charting the “Rise of the West: Manuscripts and Printed Books in Europe, A Long-Term Perspective from the Sixth through Eighteenth Centuries", The Journal of Economic History, Vol. 69, No. 2, 2009, стр. 409 – 445

11. UNESCO Institute for Statistics, Book production: Number of titles by UDC classes, Public reports, UNESCO, 2012

12. Fisch, K., McLeod, S., Bronman, J., “Did you know?”, 2012, http://www.youtube.com/watch?v=YmwwrGV_aiE

13. Kurzweil, R., „THE SINGULARITY IS NEAR: When Humans Transcend Biology”, Viking Press, 2005, ISBN: 0670033847

14. Internet Software Consortium (http://www.isc.org), ISC Domain Survey: Number of Internet Hosts,

15. Bureau of Labor Statistics, "Number of jobs held, labor market activity, and earnings growth among the youngest baby boomers: results from a longitudinal survey" U.S Department of Labor, 2010, http://www.bls.gov/news.release/pdf/nlsoy.pdf

16. ABEL, B., "The New Frontier — The World", Marquette, 2006, http://www.marquette.edu/magazine/winter06/frontier.shtml

17. Gantz, J. F. и колектив, „Expanding digital Universe”, IDC, 2007, http://www.emc.com/collateral/analyst-reports/expanding-digital-idc-white-paper.pdf

18. Images and B-roll, Google Inc., 1998-2012, http://www.google.com/press/images.html

19. Hartwell, L, Portrait of Jimmy Wales, Wikimedia Foundation, 1 August 2010

20. Wikipedia.org, „Wikipedia:Size comparisons”, Wikimedia Foundation, 2012, http://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Size_comparisons

21. Wesch, M., “A Vision of Students Today”, YouTube, 12.10.2007, http://www.youtube.com/watch?v=dGCJ46vyR9o

22. McGonigal,  J., “Gaming can make a better world”, lecture at TED Conferences, LLC , February 2010, http://www.ted.com/talks/lang/bul/jane_mcgonigal_gaming_can_make_a_better_world.html

23. Priebatsch, S., “The game layer on top of the world”, lecture at TED Conferences LLC, TEDx Boston, July 2010, http://www.ted.com/talks/lang/bul/seth_priebatsch_the_game_layer_on_top_of_the_world.html

24. Reeves, B., J. Leighton Read, “Total Engagement: Using games and virtual worlds to change the way people work and business complete”, Harvard Business Press, Boston, Massachusetts, 2009

25. Williams, D., N., Yee, S., Caplan, “Who Plays, How Much, and Why? A Behavioral Player Census of a Virtual World”, Journal of Computer Mediated Communication Volume 13, 2008

26. The Entertainment Software Association, ”Industry Facts”, article at The Entertainment Software Association, 2011, http://www.theesa.com/facts/index.asp

27. Chan, E., P., Vorderer, “Massively Multiplayer Games”, Playing Video Games, Mahwah, New Jersey, Lawrence Erlbaum Associates, 2006

28. Terdiman, D., “The Entrepreneur's Guide to Second Life: Making Money in the Meldverse”, Hoboken, New Jersey, Wiley, 2008

29. Reuters, E.,  “Second Life Growth Cools, Women Outnumbered 3-to-1”, 13 June 2007, http://secondlife.reuters.com/stories/2007/06/13/second-life-growth-cools-women-outnumbered-3-to-1/index.html

30. Gladwell, M., “Outliers: The Story of Success”, Little, Brown and Company, November 18, 2008, ISBN-13: 978-0316017923

31. Claro, M., “Video games and education”, OECD Background Paper for OECD-ENLACES Expert Meeting, October 2007

Събота, 05 Март 2011 09:53

Възстановете истината

Възстановете истината като издигате и поставяте на тест хипотези под формата на дихотомни въпроси (с възможни отговори ДА или НЕ. Когато мислите, че имате верен и изцяло пълен отговор, отразяващ всички съществени елементи от историята, го описвате в разказна форма, с възможно най-точни детайли. Ако дори едно твърдение не е вярно, то отговорът ще бъде НЕ. Съвет: дори да си мислите, че знаете отговора още в началото, предварително проверете всяко твърдение безпристрастно, преди да го заявите. Много по-лесно ще ви бъде, ако не започвате с предубеждения. Въпроси се задават само чрез лично съобщение до Шереметов във Фейсбук (мжо да го намерите в групата Marchev & Marchev and their brilliant students (https://www.facebook.com/groups/502926693178771/)

Винаги има само по един победител - дори да е изпреварил с 1 секунда другите!!!

1. "Ръката" 

Лицето A получава писмо от лицето B, в което пишело: "Получих ръката от C и я унищожих".

Поздравления за Стела Башева - 16122075

 

2. "Иванчо и Марийка"

Иванчо се прибира много пиян посред нощ. Не може да си отключи входната врата на апартамента, затова се налага да я разбие. Влиза в къщи и ляга да спи. На следващия ден се буди и вижда трупа на Марийка на земята.

Поздравления за Валентина Горанова 16122154

 

3."Голо тяло"

В пустия е намерено голо тяло на млад мъж с кибритена клечка.

Поздравления за Михаил Иванов 15120099

 

4. "Библия"

Затворник получава библия, чисто ново издание, отваря на 120 страница и прочита "продадена".

Поздравления за Стела Башева - 16122075

 

5. "През нощта"

Старец се буди посред нощ. Пие вода, изгасва осветлението и си ляга обратно. На сутринта се буди, поглежда през прозореца и се самоубива.

Поздравления Магдалена Петрова Борисова-Стоименова 16122002

 

6. "Гробище"

На гробището протича погребение. На новия надгробен паметник е изобразено сърце. Един мъж далеч от церемонията се смее от все сърце.

Поздравления за Паолина Господинова

 

7. "Печена чайка"

Жена на възраст между 30 и 40 години, влиза в ресторант, поръчва печена чайка и след малко умира.

Поздравления за Валентина Горанова 16122154

 

8. "Телефон"

Жена в хотелска стая, през няколко минути звъни телефона. В момента, в който вдига, от другата страна се затваря.

Поздравления за Милена Пенчева

 

9. "Влак"

Мъж се качва на бърз влак в 7:00, във втори вагон, втора класа, място 76 до вратата и носи куфар с 20000 лв. Изчаква да чуе три изсвирвания и след това се самоубива.

Поздравления за 16121026 Мюжгян Расим Тасин

11. "Огледало"

Прибира се един човек вкъщи, поглежда се на огледалото на тоалетката, изважда пистолет от първото чекмедже и се самоубива.

 

Бизнес - изследователска задача (БИЗ) по дисциплината "Методи за изследване в бизнеса"

 

Основни теоритически източници по дисциплината:

* на български език - УикиБА...

* на англисйки език - "Research methods for business" (Uma Sekaran)

* на български език - "Емпирични методи за събиране (и анализиране) на данни (Харалампиев, Марчев)

 

Вижте тук точките и забележките по заданието до момента...

Точките по дисциплината... 

Актуален ГРАФИК Консултации по дисциплината...

След предварителна уговорка могат да се провеждат и видеоконсултации на следния адрес:

https://hangouts.google.com/call/mwgt4cxsrrewlbpebodga5mazey

За кратки, бързи и ясни въпроси винаги може да питате онлайн:
https://www.facebook.com/angel.marchev

 

0. Предварителна подготовка

Малко подготвителни операции от 15.02.2019

0.1. Формиране на екипи.

Всеки екип се състои от пети или шест участника, екипите се самоорганизират. 

0.2. Изясняване на предмета на дейност на компаниите.

Всеки екип ще представлява мениджъри или консултанти на  хипотетични компании, пред които ще стои необходимо бизнес изследване. За сега, обаче, е най-важно да решите каква е дейността на компанията ви. Предметът и обектът на изследването ще бъдат изяснени в първи етап от БИЗ.

0.3. Регистриране в Google.Docs.

За целите на дисциплината всеки екип трябва да се регистрира в http://drive.google.com/ . В така регистрирания Google Drive, правите папка с име със следния формат: "ekip01ba16"* и след това споделяте паката (с право за редактиране) на Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

*За дистанционни студенти форматът е "biz-<fak nom1>_<fak_nom2>_<fak_nom3> ..." и т.н.

Първият документ в папката, който създавате е текстов файл - заглавна страница със списъка на екипа. Като него може да го редактирате. Точки получават тези, които са в списъка към момента на изтичането на крайния срок за предаване на поредния БИЗ.

0.4. Предложение за тема на изследването.

В дискусия на 15.02 обсъждаме предложенията на всички екипи за тема на изследването. Не случайно организираме дискусия (макар и малко хаотична), тъй като процеса на публично предлагане на идеи в дсикусионна среда подпомага креативното И конструктивното мислене. В хода на дискуцията екипите избират:

*каква е компанията, за която се прави изследването;

*генерална област на изследването;

*конкретна тема на изследването. 

 


В отговор на основните бележки, които имам относно оформянето на изследователските доклади (които се предават накрая на семестъра) на вашите колеги от миналите години, ви предлагам някои съвети за оформяне на бизнес или научен текст:

 * Заглавната страница се оформя както следва: заглавие – видът и тема на документа; надзаглавни данни – организация, отдел; подзаглавни данни – автори, екип, град, година

 * Съдържание: веднага след заглавната страница; номерация на разделите и подзаглавията точно както са в текста; с номера на страниците, отговарящи на реалното разпределение на текста

 * Увод: цел, задачи, тематичен обхват на текста, резюме (накратко за какво става дума).

 * Оформянето на основния текст е разбира се най-важната задача. Трябва да присъства разнообразяване на текста като подзаглавия, подточки, номерирано изброяване и пр. Задължително е номерирането на страниците. Когато използвате чужда мисъл (от друга книга, текст или документ), задължително цитирате оригиналния източник библиографски под черта или в квадратни скоби. Фигури, таблици, формули се озаглавяват (отгоре) и номерират.

 * Заключение: как са изпълнени задачите, поставени в увода. Би трябвало читателя да прочете увода и заключението и да разбере на кратко за какво става въпрос и какво е постигнато в текста.

 * Други възможни части на текста: индекс на ключови думи или автори; речник терминологичен или на абривиетурите в текста или на чуждиците в текста; използвани информационни източници – номерирани и библиографски описани; приложения - големи фигури или таблици, които биха разкъсали логически основния текст, НО може и всякакви интересни материали, които са близо по темата.

Правила за цитиране : 

http://www.unwe.bg/Uploads/Alternatives/alternativi_6ddec_Chitateli_Alternativi_2016.pdf

Друг полезен линк : http://www.mic.ul.ie/academicdepts/english/Documents/Cite%20It%20Right.pdf

Полезен линк по темата е: http://www.aresearchguide.com/


  

Предварителен календар (следете ГРАФИК за промени, междинните срокове не важат за дистанционни студенти):

Краен срок за предаване на БИЗ-1: 28.02, 18:00, Google Drive

Краен срок за предаване на БИЗ-2: 21.03, 18:00, Google Drive

Междинни презентации: 22.03, 8:30 - 11:00, П037, по обявен график

Инструктаж за БИЗ-3: 22.03, 11:00 - 12:00, П037 

Краен срок за предаване на БИЗ-3: 11.04, 18:00, Google Drive

Инструктаж за БИЗ-4: 12.04, 9:00, П037 

Краен срок за предаване на БИЗ-4: 09.05, 18:00, Google Drive

Финални Презентации: 10.05, 8:00 - 12:00, П037, по обявен график

Краен срок за предаване на Финален отчет: 10.05, 18:00, Google Drive

 

 


 

 

1. Бизнес - изследователска задача 1 (БИЗ-1): "Изясняване на ситуацията и дефиниране на изследователската област"

На този етап е време да се опише изследователския "сюжет". Така не само ще се постави необходимата основа за предстоящите изследвания, но и ще бъде подпомогнато вникването в проблемната област.

В допълнение екипите ще започнат работа върху презентациите, които ще бъдат представени пред специално свикана комисия след около един месец. Презентациите за сега могат да бъдат разработвани като Presentation в среда Google. Docs  за да могат да  бъдат внасяни необходими корекции в реално време (а от там винаги могат да бъдат даунлоуднати и редактирани с Powerpoint). Най-вероятно ще е удобно допълнително всеки член от екипа да си направи регистрация в Google.docs (ако все още няма) и така ще можете всички непрекъснато да колаборирате върху вашия проект без да е необходимо да се срещате лично (всъщност по тази дисциплина няма да приемам никакви оправдания за закъснение - вече всички сте онлайн).

Паралелно с презентацията ще работите върху изследователски отчет, следващ поредността на изпълнението на всички етапи от изследването. Той  представлява съвкупност от 4-те БИЗ-а, но оформени по подходящ начин. Може да го разработвате и сглобявате паралелно със останалите неща като накрая на семестъра ще бъде оценен отделно от БИЗ-овете.

В изследователския отчет се съдържа подробната аргументация по всяка точка (и подточка) от БИЗ, докато в презентацията е само абстрактът от най-важното за кратко отчитане пред комисията (не изпадайте в излишни детайли, а се концентрирайте върху най-важното) Презентациите ще бъдат две - междинна и финална. 

За всеки БИЗ (презентация+отчет) ще има краен срок за изпълнение. (Срокът за изпълнение на БИЗ1 е до 18:00 на 28.02.2019. Тези, които предадат на време, ще получат точки; тези от тях които са се справили по-качествено, показвайки системност, оригинални идеи и способности за обобщаване на информация, ще получат допълнително точки).

 

Задачата за БИЗ1 е във вашата презентация и изследователски отчет да се съдържат (презентацията трябва да маркира всичко съществено в няколко слайда):

1.1.  СЮЖЕТ: Пълно описание на организацията и моментната ситуация, в която се намира.

Сюжетът включва възможно най-пълно описание на организацията (виж по-долу) и вникване в конкретната ситуация (като за улеснение може да допуснем, че организацията оперира в момента в България). И за двете неща е необходимо обосноваване, което виe ще подготвите във вече оформящия се отчет. Вие поемате роля на мениджмънта на организацията и/или на консултанти, наети от мениджмънта за провждане на предстоящото проучване. 

Възможни (но неизчепателни) характеристики на бизнес организация, които да използвате:

 • Вид на организацията съгласно юридическата й регистрация
 • Икономически живот на организацията от регистрацията й в България (в брой години)
 • Наличие на чуждестранно участие
 • Приблизителна стойност на балансово число
 • Големината на организация (според класификатора за микро-,малък, среден и голям бизнес), включително брой служители и брой лица с ръководни функции
 • Ниво на дейност на организацията (международно, регионално, местно и прочие)
 • Брой на клонове/филиали/офиси в цялата страна
 • Сферата на дейност на организацията (Производство, Търговия, Селско стопанство, Услуги, Консултанска дейност, Финанси, Високи технологии, Други)
 • Етап от жизнения цикъл, в който се намира.
 • други

При избор и описание на сюжета, са възможни три варианта:

- да опишете изцяло реален съществуващ казус (конкретна организация в реалната й ситуация)

ИЛИ

- да опишете реален казус с добавки, измислени от вас (както преценявате, че е по-удобно, по-предизвикателно или по-ясно)

ИЛИ

- изцяло измислен от вас казус (но трябва да е реалистичен).

1.2. Описание на областта и насоката на изследването (етап 1 на графиката).

На този етап трябва да се изясни изследователската насока, като се опише възможно най-ясно, това, което знаете за предстоящото ви изследване към момента (ясно е, че предстоят много неща да ви се изяснят):

* Какво? Какво ще е изследването? Какво ще изследвате? Какво се очаква да се постигне? (да се изясни и обоснове същността на изследването).

* Защо? Защо е (най-) необходимо точно такова изследване към момента? Може да подкрепите аргументите си със статистически данни за икономиката и бизнес климата и/или анализи на експерти и/или нормативни документи (само не забравяйте, че се занимаваме с наука и бизнес, които са противоположни концепции съответно на журналистика и мрънкане).

1.3. Предварително проучване на практиката (етап 2 на графиката).

На този етап трябва да покажете истински примери от световната и наша бизнес практика, които са имали подобни проблемни ситуации и как са се справили (т.е. задачата е да се проучи и използва чуждия опит). Може да се посочат примерни изследвания. Може да се посочат примери и от класическите публикации по управление, а и от публикациите и речите на управленските гуру.

Полезни линкове по темата, в които има разнообразна информация:

http://www.slideshare.net/?ss 

http://www.innosupport.net/index.php?id=2387&L=3

http://www.flgr.bg/bg/innovations/?subact=show_cats


2. Бизнес - изследователска задача 2 (БИЗ-2): "Цели, задачи, основни понятия и хипотези на изследването"

След първоначалната ориентация от БИЗ-1, е време да започне същинската изследователска работа. Като сега е ред на конкртеното изясняване на проблемната област и съществените й аспекти. БИЗ-1 представляваше изясняване на бизнес проблема, БИЗ-2 представлява изясняване на проблема от гледна точка на изследването.

!!!!! Припомням, че в процеса на работа от тук нататък, може да променяте вече представени части на БИЗ и презентацията. Както ще видите от заданието по-долу, някои от екипите има съществена част от БИЗ-2 вече написана (без да знаят). Същевременно припомням, че не измерваме резултата в брой страници или в брой гигабайти - не ме радвате като видя всичките ви курсови работи от първи курс до сега копирани наведнъж в заданието.!!!!!!

Както и до сега всички най-важни моменти от БИЗ трябва се намират и в презентацията, която паралено разработвате. Не забравяйте, че  скоро след като изтече срокът за предаване на БИЗ-2, ще представяте презентацията си пред специално свикана комисия. В този смисъл се очаква, че към края на срока за БИЗ-2 презентацията ви е изцяло готова за показване.

(Срокът за изпълнение на БИЗ-2 е до 18:00, 21.03.2019, docs.google.com. Тези, които предадат на време, ще получат точки; тези от тях които са се справили по-качествено, показвайки системност, способности за обобщаване на информация и целенасоченост, ще получат допълнителноо точки. Не закъснявайте, за да няма недоволни после !!).


 

2.1.  Постановка на изследването (етап 3 на графиката).

Тази част на изследването, макар и кратка, е от осноовополагащ характер. Лошото й формулиране може да доведе до подвеждане на цялото изследване в грешна насока или по грешен път, което от своя страна би довело до необходимост от преработка на цялата работа в по-късен етап.

Преминаване от обща област на изследването към изяснен изседователски въпрос. Важно е въпросът да е много точно дефиниран - от една страна да е достатъчно конкретен за да бъде възможно провеждане на изследване, от друга да не се търси решение просто на симптом за проблем, а на основен (в рамките на сюжета) проблем. Например: "спад в производителността" не е достатъчно ясен проблем, а по-скоро симптом (следствие) за друг проблем като "технологично износване на активите", който от своя страна може да е просто симптом (следствие) за още по-дълбок проблем като "необходимост от инвестиране в нова технология". Вашата задача е да идентифицирате (след известен размисъл и/или брейнсторминг, естествено) кой е този основен проблем от избраната от вас обща област на изследването, който лежи в основата на създалата се ситуация. Съответно да формулирате изследователския въпрос, отговорът на който трябва да изясни част или изцяло проблема. Например: "Инвестирането в избрана нова технология би ли довело до подобряване на производителността?".

Полезен линк : http://www.innosupport.net/index.php?id=75&no_cache=1&L=3

Най-лесно е да се дефинира проблем от гледна точка на разлика между желано (идеално) състояние и настоящо състояние. Така при дефинирането на изследователския проблем може да подходите като изясните желаното състояние (възможно най-ясно: конкретни стойности на конкретни измерители) и да го съпоставите с настоящото състояние.

Освен описание на съществуващия проблем, във вашия изследователски отчет трябва да има малко аргументация/описание на вашите разсъждения относно защо точно това е основния проблем в ситуацията и как сте стигнали до поставения въпрос.

След като сте изяснили съществуващия проблем и формулирате изследователския въпрос, може да се пристъпи към очертаване на необходимото изследване. Не забравяйте, че с изследването не решавате очертания от вас основен проблем, а набирате информация за проблема и/или направо търсите възможни подходи за решаване (т.е. отговаряте на поставения въпрос):

* Цел на изследването - трябва да може да се дефинира в рамките на едно изречение, Например: "Целта на изследването е да се изясни нуждата от нова технология и при необходимост да се избере най-подходящата за настоящите условия на предприятието."

* Задачи на изследването са списък от (4-5) конкретизирани последователни стъпки на изследването, решаващи поставената цел. Те са така структурирани, че ако всичките се изпълнят, се изпълнява и целта на изследването. Всяка задача се описва с по-едно изречение. В дадения пример задачи могат да бъдат:"1. Да се открият необходимите данни за инвестиране в нова технология; 2. Да се формулират критерии за избор на нова технология; 3. Да се оценят всички потенциални възможни технологии (включително и настоящата) по изяснените критерии; 4. Да се съпоставят получените резултати; 5. Да се направят изводи за целесъобразността на подмяна на технология с новата."

* Методически обхват на изследването - посочват се методите, които ще бъдат използвани за решаване на всяка задача. Трябва ясно да помислите, по-какъв начин е най-добре да се подходи за отделните задачи. Как си представяте решаването им по най-икономичен и същевременно информативен от изследователска гледна точка начин.

* Съществуващи реални ограничения при използване на методите и/или при решаване на отделните задачи. Винаги е добре да се помисли за възможните трудности от всякакъв характер (данни, срокове, методика), свързани с изследването. Най-често идентифицираните трудности резултират в дефиниране на ограничения на изследването, които обаче трябва да се изтъкнат още в неговото начало. Така в последващите етапи за да се заобикалят ограничението може да се подходи, чрез издигане на опростяващи допускания или чрез модификация на метод.

2.2. Теоретическа обосновка (етап 4 на графиката).

За тази част на заданието ще се наложи да отделите съществен ресурс от време. Теоретическата обосновка има задачата да изясни каква е концепцтуалната основа на различните апекти от изследването, което предстои да бъде проведено. Какво твърди общоприетата теория за изследваните величини, какви се взаимодействията между тях, каква е терминологията. В рамките на този раздел трябва да се направи кратък обзор на наличната научна и научно-популярна литература и предишни проведени изследвания,  свързани с изследваната област и конкретно с поставените задачи.

Всяка теоретична обосновка е добре да бъде структурирана в обособени подраздели, всеки от който логически следва и произхожда от предходния на принципа "от общо към конкретно":

* В началото на теоретичната обосновка обикновено се описват най-общите постановки и същността на изследването. За основните понятия се уточняват формулировките и дефинициите им. Величините във всяка една област, които подлежат на изследване и дефиниране, биват фактори, параметри и променливи. Може да изведете речник с основните понятия, така всеки незапознат с темата ще може бързо да се ориентира.

* Провежда се системен анализ на изследвания проблем. Така се получава система от величини. Величините в всяка една област, които подлежат на изследване и дефиниране, биват фактори, параметри и променливи. Примерната схема по-долу показва в най-прост вид видовете величини, но най-вероятно във вашия случай системата ще се получи доста по-сложна. Схемата ще ви помогне много за основната логика и ще ви насочи как да опишете връзките. Всяка една връзка трябва да бъде аргументирана. Не се впускайте да съчинявате преди схемата ви да е готова!!!  

 

 

 Трябва конкретно и ясно да си изясните, кое във вашето изследване е :

●Факторите – това са  са въздействия от околната среда, неподлежащи на контрол от изследователя. Примерен фактор е държавната политика спрямо отрасъла, в който оперира вашата компания) . (1. на схемата)

●Параметрите  - те могат да се представят като допускания издигани от изследователя, като при промени в техните стойности се изменят възможните резултати. (2. на схемата). Примерен параметър може да бъде маркетинговата стратегия на компанията.

●Променливите -   най-важните величини в едно изследване. Те се изменят/зависят/следват от промените във факторите, параметрите и/или други променливи. Биват междинни променливи (3. и 4. на схемата) и Изходни (или резултативни) променливи (5. на схемата). 

Пример, обвързващ  тези 3 величини е :  Конкуренцията(фактор) в отрасъла е нещо, което няма как да предвидите и не зависи от вашата компания, но вашият бизнес може сериозно да бъде повлиян и изтласкан на дъното. В резултат на това вие променяте маркетинговата си стратегия(параметър) и я проектирате така, че клиентите да се мотивират да избират новия ви продукт, вследствие от това, че рекламните кампании, които сте провели са създали емоционална обвързаност(междинна променлива) между потребителите и компанията ви. Резултат – повишени продажби на новия продукт ( резултативна променлива).

- подходяща хипотеза е : Продажбите на новият продукт ще се увеличи, ако се наблегне на емоционалната връзка между компанията и потребителя.

 

* По-нататък се изясняват по-конкретни аспекти на изследваните величини, свързани с настоящото изследване. Характеристиките им, които са съществени и важни за изследването и т.н. Изясняват се посоката и силата на връзките между тях.

* Към края е изяснен конретният проблем, описан в детайли и чрез схематично описни взаимодействия.

* След като приключите работа по теоретическата обосновка, би трябвало да има вече списък от използвани информационни източници (който, разбира се се слага винаги накрая на цялото изследване, преди приложенията). Считайте за задължително цитирането в текста, тъй като липсата на цитиране показва липса на познания на теорията.

2.3. Издигане на работни хипотези (етап 5 на графиката).

Като резултат от теоритическата обосновка и преди да се стигне до изграждане на същинското изследване се издигат работни хипотези. В рамките на всяко изседване работните хипотези могат да бъдат с различен брой - от 3-4 до 12-15. За изясняването на всяка хипотеза по-късно ще бъде насочен специален раздел в изследването. В някои случаи проверката на хипотеза изисква задаването на относително прост въпрос на множество респонденти (т.е. проверката е проста), докато в други случаи преди да е възможна проверка, трябва да се извършат множество изследователски дейности. Ето защо не може да се каже колко трябва да са работните хипотези за дадено изследване.

Хипотезата е логически обвързана догадка относно връзката между две или повече величини в изследването (променливи, фактори, параметри), изказана в проверяема форма. В идеалния вариант хипотезата трябва да може да получи еднозначен прост отговор, който да я отхвърли или да я потвърди. Отхвърлянето или потвърждаването й трябва да носи достатъчна информация, за решаването (по един или друг начин) на даден въпрос.

При разработване на дадена хипотеза е добре да помислите доколко тя:

* може да бъде тествана (необходимо условие за да бъде проведено изследване)
* е опростена (т.е. спестява максимално необходимостта от набирани данни)
* има обхват (т.е. може да реши въпроси за много случаи свързани с изследваното явление)
* е плодотворна (т.е. може да решава въпроси и за други явления)
* е консервативна (т.е. е съгласувана с настоящите познания и факти).

Работните хипотези могат да се формулират, съобразявайки се с две основни категории:

* Лексикално те могат да се оформят като теърдение или от типа "Какво.... ако...". Например хипотезата: "Колкото по-нова е технологията, толкова по-висока ще е производителността" може да се оформи и така "Ако технология 'А' е по нова от технология 'В', то технология 'А' ще доведе до по-висока производителност".

* Насочеността на хипотезата означава до колко издигнатата хипотеза изказва посока на влияние. Възможностите са две:

- Директната хипотеза назовава ясна връзка и посока на промяна между изведените два (или повече) величнини на изследване. В директните хипотези се срещат думи  като "повече", "по-малко", "позитивна връзка", "негативна зависимост" и пр. Например: "Колкото по-нова е технологията, толкова по-висока ще е производителността".

- Индиректната хипотеза озказва (проверява за) наличие на връзка между величините в изследването. Например "Има връзка между новостта на технологията и производителността".

 

 


3. Бизнес - изследователска задача 3 (БИЗ-3): "Проектиране на изследването" (етап 6 на графиката)

До тук бяха изяснени концептуалните, теоритичните и предварителните особености на цялото изследване. В тази част се описват конкретните намерения за предстоящото провеждане на изследване (в смисъла на набиране и обработване на данни).  Важно е да се изясни какво точно ще правите с данните, преди още да сте ги събрали. Обратното е най-голямата възможна грешка при едно изследване. Припомням, че в процеса на работа от тук нататък, може да променяте вече представени части на доклада и презентацията (със сигурност ще се наложи да се коригират прекалено амбициозните проекти за използване на много изследователски методи).

(Срокът за изпълнение на БИЗ-3 е до 18:00 на 11.04.2019, Четвъртък. Тези, които предадат на време, ще получат точки; тези от тях които са се справили по-качествено, показвайки системност, вникване и методически познания, ще получат допълнително точки. След 11.04 ще навлезем в период на "набиране на емпирични данни", в който бих искал да помоля всички екипи да участват взаимно в изследванията на другите като респонденти/експерти и т. н. Така ще симулираме данните, с цел да има някакъв емпиричен материал за БИЗ-4.)

В деня след междинните презентации, 11:00 - 12:00, зала П037, консултации (и ако искате се упражнявате) за онлайн въпросник в Google Drive 

 

3.1.  Методически особености на изследването.


В рамките на няколко параграфа трябва да се опишат и аргументират конкретно всички характеристики на предстоящото емпирично изследване (виж фигурата по-горе):

- Същност на емпиричното изследване - Изяснява се вида на изследването:

*описващо текущо състояние - проучва се и се изяснява състоянието на изследваното явление/среда/система

И/ИЛИ

*откриване на нови области/факти/принципи - провежда се при наличие на неизяснени, но вече появили се ефекти и явления

И/ИЛИ

*проверка на хипотези - провежда се когато има ясно предположение/предложение за реашаване на даден проблем, с цел да се провери до колко е подходящо

- Метод на набиране на данни - на кратко се изяснява точно в какво ще се изразява и как ще се проведе набирането и обработката на данните.

- Ниво на изследователска намеса - в зависимост от типа изследване може да имате различна намеса в поведението на изследваните обекти:

* без намеса - вашите действия по време на набирането на данни и по никакъв начин не  влияят на поведението на изследваните обекти (напр. при наблюдение или при кабинетно проучване)

* слабо до средно ниво на намеса - до някъде повлиявате на поведението на обекта. Най-често това е нивото на намеса при анкетните проучвания, където респондентът е отговаря на въпросите, но ако го нямаше проучването не би го направил. Някои анкети имат по-голямо вмешателство в поведението на респондентите от други.

* средно до високо ниво на намеса - съществено повлиявате на поведението на обектите на изследване. Такъв типично е случаят при експертни проучвания (присъствени или анонимизирани), при провеждане на интервю и при изследвания с управляващи въздействия (когато се изследва ефектът от нововъведение или новост в системата)
* пълна намеса - когато всички фактори на поведението на изследвания обект са във ваш контрол (напр. при компютърна симулация или при лабораторен експеримент)

- Дефиниране на отделен обект на изследването (ясно описание на характеристиките на целевата група респонденти или експерти или отделни единици на изследване),  дефиниране на размера на генералната съвкупност на изследването (колко са общо обектите на изследване - съветвам да използвате статистиките на НСИ и други публични данни, като неминуемо ще се наложи да направите известни допускания) и вида на извадката (типично е случайна извадка, но много често може да имате пълна извадка - при малки съвкупности- или гнездова извадка. След като знаете генералната съвкупност и вида на извадката определете размера на извадката (на практика колко отделни единици трябва да включите в изследването) по метода на за определяне на извдка (в социалните науки се приема за очаквано ниво на доверителност 95% и допустима грешка от 5%).

Забележка: при експертните проучвания и при кабинетните проучвания, съзнателно не се спазват критериите за статистическа значимост, описани по-долу, тъй като се предполага, че източниците на информация са с висока степен на достоверност и валидност. За да се гарантира това, обаче, те трябва да бъдат селектирани възможно най-обективно. Така че, критериите за включване на всеки отделен източник (експерт/документ) като обекти на изследването трябва да са възможно най-ясно и обективно описани.

Формула:

 

Таблица за определяне на случайна извадка:

Може да използвате този калкулатор за определяне на случайна извадка.

- Времеви хоризонт - изяснява се дали изследването е лонглитудно (набира се една и съща информация от едни и същи обекти през определен период от време) или в разрез (търси се максимално полезна информация, към даден момент и се съпоставят обекти).

- други характеристики може да бъдат също описани, ако сметнете за необходимо (всяко изследване има специфични особености, важни за провеждането му).

- Задължително трябва да има обосновка за икономичност
1) изяснявате колко е стойността на изследвания от вас проблем - типично е разлика между настоящо и желано състояние, измервано в паричен измерител (може да се наложи да направите някои реалистични допускания)

2) Правите кратък бюджет на разходите за провеждане на изследването по видове

3) Бюджетът на изследването би следвало да се ограничи до около 5% от стойността на решавания проблем

 

3.2. Последователност на работата.

Описват се последователните стъпки (раздели от изследването), които предстоят да се предприемат. План за действие за това как точно ще се набере и обработи информацията. Добре е да се опише как тези стъпки се разполагат в календарно време, колко отнема всяка и прочие. Може да си представите този план и като блоксхема от операции, особено ако във вашето изследване има разклонения на действията (например ако дадена хипотеза се приема, то правим едно нещо, а ако се отхвърля, то правим друго нещо). Добре би било на този етап да обърнете внимание на концепциите за план на експеримента (на англ. "experimental design").

 

3.3. Електронен въпросник в Google.Docs .

(Прецених, че е най-подходящо този раздел да се обособи като отделен и да се оценява отделно. Известна помощна информация може да видите тук... или тук... или тук...)

Независимо кой метод за набиране на информация ще използвате, при всички случаи ви е необходим електронен въпросник - дали попълван от интервюиращия/наблюдаващия или от респондента. В рамките на заданието ще изготвите въпросник в Google.Docs, чрез който ще е възможно да се въвежда информация в електронна таблица директно от улеснен потребителски интерфейс. Много е важно въпросникът да бъде адекватен на вашите хипотези и да ви помага да за анализа на резултатите, всеки въпрос трябва да е мотивиран и да има насоченост към изследването. Ако анкетата ви не е правилно съставена ще се сдобиете само с ненужна информация, която по никакъв начин няма да спомогне за целите на вашето изследване.

Освен самото реализиране на въпросника в Google.docs, тук се описват всички необходими детайли за всеки въпрос/група въпроси, като например:

- изследователска насоченост към даден раздел на изследването

- тип (отворен, затворен, затворен с повече от един възможен, смесен, решетка и прочие)

- вид информация, която се набира

- последователност

- връзка с други въпроси

- кодиране (цифрено-буквени означения за всеки въпрос и предложен отговор)

- скала и измерване (бих ви посъветвал да обърнете внимание на Ликертови скали, без те да са навсякъде приложими). Помислете и докажете, че избраните скали измерват точно това, което искаме и го мерят с достатъчна точност.

Полезни линкове по темата за ликертовите скали :

http://whatis.techtarget.com/definition/Likert-scale

http://poincare.matf.bg.ac.rs/~kristina/topic-dane-likert.pdf

 

- ако даден въпрос е насочен към провеждане на следващи етап от изследване, това трябва да се обясни (много често се налага в такъв случай в първия етап въпросът да е отворен)

- общ дизайн на въпросника - от гледна точка на по-добрата му използваемост.

 

3.4. Изследователски инструментариум.

Тук се описват конкретните софтуерни решения (методики), които ще използвате за набиране и обработка на данните - точно кой софтуер, с точно коя негова функция, (ако е необходимо) с точно кои настройки. Къде ще бъде разпространен  въпросника.


4. Бизнес - изследователска задача 4 (БИЗ-4): "Обобщение на данните, анализи и изводи" (етапи 7 и 8 на графиката)

 (Срокът за изпълнение на БИЗ-4 е до 18:00 на 09.05.2019, Четвъртък. Тогава трябва да е поставена и актуална версия на презентацията и окончателната версия на БИЗ-4. Тези, които предадат на време, ще получат точки; тези от тях които са се справили по-качествено, показвайки системност, оригиналност на представяне на данните и способност за извеждане на научни анализи, аргументи и изводи, ще получат допълнително точки. След това на 10.05.2019 от 9:00 ще бъдат проведени окончателните презентации. Окончателния изследователски отчет трябва да се качи до 10.05.2019, 18:00).

!!На финалната презентация се съсредоточете върху резултатите, изводите и правилната им аргументация, както и приемането или отхвърлянето на хипотезите, които сте поставили. Не е необходимо да давате излишна техническа информация от БИЗ 3, само най-главното!!!

Припомням, че в началото на срока за БИЗ-4, сме определили период на "набиране на емпирични данни", в който бих искал да помоля всички екипи да участват взаимно в изследванията на другите като респонденти/експерти и т. н. Така ще симулираме данните, с цел да има някакъв емпиричен материал за БИЗ-4. Би било добре за около една седмица да успеете да наберете колкото може повече от необходимите ви данни  (в идеалния случай - всички от извадката си, но не е фатално ако са по-малко).

След като са събрани данните от проучването, идва време да се обработват (съгласно възходящ процес на емпиричния подход):

1) Данните се събират в удобен за работа вид*.

2) Така събраните данни се обработват по предвидения в методическата част (БИЗ-3) начин, с което се получава полезната за изследването информация.

3) Събраната информация се анализира, като се търсят тенденции и закономерности, с което се изясняват факти и зависимости (съждения) относно изследвания обект/въпрос/явление. По нататък тези новооткрити по отделно съждения се обобщават в цялостни изводи и се описват в общ текст.

ПОЗНАНИЕ

 

БИЗ:4.3

общи изводи/заключения

БИЗ:4.3

СЪЖДЕНИЯ

 

БИЗ:4.3

обобщение/анализи

БИЗ:4.3

ИНФОРМАЦИЯ

 

БИЗ:4.2

обработка/изводи

БИЗ:4.2

ДАННИ*

 

БИЗ:4.1

 *ЗАБЕЛЕЖКА: виж пояснението за предварителна обработка на данни.

 Припомням, че в процеса на работа от тук нататък, може да променяте вече представени части на доклада и презентацията.

 

4.1. Кратко описание на събраните данни.

В рамките на няколко параграфа трябва да се опишат вжните особености на така събраната емпирична база (ако са събрани няколко различни типа данни, от няколко различни типа изследване, напр. експертно и социологическо, се описват по отделно) :

- Начин на събиране

- Период на събиране

- Брой събрани данни

- Предварителна обработка на данните се прави така, че от суровите набрани данни да се преработи базата данни в удобен за работа и анализ вид. Предварителната обработка е необходима по три възможни причини:

*допъване на данни: почти е сигурно, че преди още да сте започнали същинската обработка ще се наложи предварително да се "допълнят и коригират" данните. Става въпрос за допълване на липсващи полета, които респондентите са пропуснали, но са необходими за обработката. Обикновено се използват статистически алгоритми за попълване на липсващи данни, но в някои случаи може и да се подходи по-семпло. Например може да се попълни средна стойност за цялата извадка по този въпрос или да се попълни най-неутралния отговор или друго.

*Друга необходима дейност по коригирането на данни се налага ако за целите на обработката ви трябват кодирани данни (например за обработка в SPSS). Тогава трябва всеки възможен отговор да се кодира еднозначно и на отделен файл да се замести отговора на всеки респондент със съответния код.

*създаване на нови променливи, необходими за по-нататъчния анализ, чрез някаква математическа, логическа или смислова преработка на съществуващи данни.

- други особености при набиране на данните.

 

4.2. Обработка на данните и изводи.

Тук се прилагат методите описани в последователността на работата (БИЗ-3), стъпка по стъпка (естествено става дума само за онези стъпки, при които има обработка на емпирични данни). Всеки метод или етап се описва в отделен раздел, озаглавен по съответния начин и номериран последователно (4.2.х).

Накратко: спазвате определения от вас план, като внимавате да използвате коректно методите. Важното тук че, че прилагате даден метод за обработка върху един отделен набор данни и констатирате самостоятелно факт(че) и/или извод(че), БЕЗ да го свързвате с някакви други изводи, които сте направили или предстои да направите.

Така например в една отделна стъпчица (от даден подраздел) може да изчислите чрез осредняване възрастта на респондентите и да стигнете до извод за средната възраст на клинтите. В друга отделна стъпчица може да изчислите чрез филтириране съотношението на мъже и жени сред клиентите си и т.н.

Обръщам внимание, че дори малко допитване с малък брой респонденти може да доведе до произвеждане на МНОГО много числени изводи. Ето защо е добре извежданите тук изводи да са такива, че да ви помoгнат в посоката на изследването (проверка на работните хипотези, изпълнение на задачите, отговор на изследователския въпрос и прочие).

 

4.3. Анализи и обобщения.

В предишната част (4.2.) от всеки етап от изследването са изведени отделни факти/извод. В тази част те се обобщават в по-генерални зависимости и в цялостна "картинка".

Тук може да се кръстосат два (или повече) извода, от 4.2. и да получите ново синтезирана зависимост (използвайки по-горният пример може чрез комбинация да се стигне до обща структура на клиентите по признаците пол и среден доход).

Изработвайки множество комбинирани и обобщени съждения стигате до общи изводи. Обръщам внимание, че е добре извежданите общи изводи да стъпват и да включват САМО вече изведени изводи от 4.2. без излишно "творчество".

Сега е моментът тези изводи да се съпоставят с издигнатите работни хипотези. В идеалния случай за всички издигнати работни хипотези трябва да се получи отговор. Отговорите могат да бъдат в общи линии три: потвърдена хипотеза, отхвърлена хипотеза и неопределност за дадена хипотеза.

В края на този раздел трябва да се стигне до окончателно заключение относно всички въпроси и задачи на настоящото изследване, като същевременно може да се стигне до издигане на нови хипотези и насоки за бъдещи изследвания.

Ако решите да обработвате данните с MS Excel, може би най-полезно ще ви бъде да използвате Pivot Table. Може да прочетете тук малко инструкции. Доста по-мощен инструмент за анализ е Power Pivot .

Ако решите да обработвате данните в SPSS, ви препоръчвам да разгледате следната помощна информация...

 

4.4. Онагледяване на данните и анализите.

Това не е отделна част от изследването, но го пиша, за да наблегна на необходимостта от намиране на подходящ информативен и оригинален начин за онагледяване. Отнася се за всички отделни части на БИЗ-4 и за финалната презентация. Съвременните технологии дават широк спектър от възможности в тази насока и е необходимо всеки мениджър (още повече бъдещ) да има такива умения. Тук давам само някои идеи, но имате пълна свобода на действие за откриване на други (откриването на подходящ, оригинален, достъпен нов сайт/софтуер за онагледяване на данни и използването му се модифицира). Оценявам високо всяка проява на креативност и графично представяне на данните различно от стандарта в Excel.

 

ИНФОРМАТИВНОСТ ПРИ СТАНДАРТНИТЕ ФОРМА ИНА ОНАГЛЕДЯВАНЕ:

- Книгата "Say it with charts" е основен източник при обучението за визуализация на данни

- Можете да се вдъхновите от няколко добри практики за представяне на данните - http://www.slideshare.net/fidelman/125-insanely-creative-infographics-charts-and-graphs

ОРИГИНАЛНИ ФОРМИ НА ОНАГЛЕДЯВАНЕ

- Филм на Стенфордския университет (разделен в 8 епизода)

- ManyEyes е един от сайтовете, които се прокламират във филма, но ако гледайте внимателно филма - има още много.

- За ефектно онагледяване на честотен контент анализ, може да използвате Word Cloud, за целта препоръчвам http://wordle.net

- Много интересни статии за визуализиране на данни:

http://blogs.hbr.org/2014/05/visualizing-zero-how-to-show-something-with-nothing/

http://blogs.hbr.org/2014/05/how-data-visualization-answered-one-of-retails-most-vexing-questions/

http://blogs.hbr.org/2014/05/the-case-for-the-5-second-interactive/

http://blogs.hbr.org/2014/05/generating-data-on-what-customers-really-want/

http://blogs.hbr.org/2014/05/10-kinds-of-stories-to-tell-with-data/

 

ДИНАМИЧНИ (АНИМИРАНИ) ДИАГРАМИ, ОСОБЕНО ПОДХОДЯЩИ ЗА ПРЕЗЕНТИРАНЕ НА ЖИВО

- Сайтът и платформата на гениалния Ханс Рослинг (разгледайте първо "Videos", след това "Gapminder World").

- Google.Docs закупиха софтуера от Ханс Рослинг и го направиха достъпен като Gadget (Motion chart) в електронните таблици - за повече информация може да погледнете тук и тук.

Сайтът http://piktochart.com предоставя възможности за интерактивни графики и за инфографики.

 

СЪВРЕМЕННИ ФОРМИ ЗА ПРЕЗЕНТАЦИИ

- Prezi.com е сайт за изработка на динамични Flash презентации, които могат да се свалят и като файл.

 

- Powtoon.com е нов интерактивен начин за представяне на анимирани презентации.

- https://sway.com/ е един от най-новите подходи за изграждане на информативни флаш презентации

- Отново друг оригинален и много полезен подход за онагледяване (и систематизиране на идеи) са мисловните карти (Mind maps). Може да видите повече за тях на http://mindmapping.bg/mindmaps/ (има и линк за сваляне на оригиналния софтуер на Тони Бюзан). 

- Безплатен (но не толкова "шарен") софтуер за мисловни карти е FreeMind http://freemind.en.softonic.com/download

- Друг полезен линк по темата е: http://www.aresearchguide.com/

 

ОБЩИ РЕСУРСИ

- http://www.coolinfographics.com/tools/ е страница с линкове към десетки онлайн сайтове и платформи за онагледяване на емпирични данни и други.


 

ФИНАЛЕН ОТЧЕТ

Поради многобройните въпроси (главно отнасящи се за неща, които сме говорили в час), все пак реших да напиша следните няколко реда с инструкции за финалния отчет:

1) Финалният отчет не е нищо повече от събраните на едно място последно коригирани версии на БИЗ-1, БИЗ-2, БИЗ-3, БИЗ-4. Всички онези корекции, които са възниквали пост-фактум за една или друга част от БИЗ трябва да бъдат нанесени. Самите разделения на отделни БИЗ-части до сега са направени малко изкуствено и може спокойно да махнете заглавията "БИЗ-1", "БИЗ-2" и пр.

2) Финалният отчет се оценява като общо цяло и затова в него трябва да се следва логическа рамка и последователност на представяне на информацията.

3) Финалният отчет се оценява по следните критерии (0 до 5 за всеки):

* Структура, логика, външен вид - до момента тоази аспект от вашите разработки не беше оценяван, но всъщност финалният отчет представлява завършеният ви продукт, който представяте на този, който е поръчал изследването. Съдейки по досегашната ви работа и моите бележки е силно препоръчително да обърнете внимание на оформянето. Най-добре оформете отчетът офлайн и само качете готовия .doc или .pdf файл онлайн.

* Системен подход и методичност - оценява се коректното използване и прилагане на избраните от вас методи, а както и цялостната рамка на изследването.

* Теоритичен и методически обхват, обосновка - оценява се до колко обяснено и обосновано е всяко написано нещо в текста.

* Евристика и оригинални идеи - всеки интелектуален продукт изисква оригиналност и креативно мислене, когато то е използвано подходящо и с такт, качеството на работата силно се подобрява.

4) Краен срок за представяне на финалния отчет е 18:00 на 10.05.